Statut - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działoszynie

SUTW w Działoszynie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działoszynie
Przejdź do treści

REGULAMIN
SUTW w Działoszynie
(Statut w pliku PDF na dole strony)
I. Postanowienia ogólne
 1. SUTW w Działoszynie funkcjonuje na podstawie Statutu
 2. SUTW w Działoszynie trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych związanych na czas nieokreślony do propagowania   i realizacji aktywności życia osób starszych.
II. Struktura organizacyjna
 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Rektor wraz z Radą Programową UTW
III. Walne Zebranie
 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
    Walne Zebranie:
    a) dokonuje zmian z Statucie
    b) powołuje i odwołuje członków
    c) udziela absolutorium władzom Stowarzyszenia
    d) zatwierdza kierunki rozwoju Stowarzyszenia
    e) rozpatruje sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej
    f) uchwala budżet
    g) zatwierdza wysokość składek i innych świadczeń
IV. Zarząd
 1. realizuje cele Stowarzyszenia
 2. wykonuje uchwały Walnego Zebrania Członków
 3. nominuje Rektora
 4. sporządza Plany Pracy i Budżetu
 5. reprezentuje na zewnątrz Stowarzyszenie
 6. zwołuje Walne Zebranie
 7. przyjmuje i skreśla członków
 8. prowadzi dokumentację członków
 9. ustala wysokość składek członkowskich
 10. składa sprawozdanie ze swojej działalności
V. Komisja Rewizyjna
 1. kontroluje działalność Zarządu
 2. wnioskuje o udzielenie absolutorium dla władz Stowarzyszenia
 3. składa sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków
VI. Rada Programowa
 1. za pośrednictwem Rektora składa propozycje zajęć fakultatywnych, kulturalnych, turystycznych
 2. członkowie pracują w niej społecznie, łącznik między słuchaczami a Zarządem
VII. Rektor
 1. sprawuje funkcję społecznie
 2. sprawuje nadzór nad pracami Rady Programowej
 3. proponuje Plan Pracy (tematyka wykładów oraz programu zajęć i ich organizacji
 4. proponuje kadrę wykładowców
 5. realizuje wnioski Rady Programowej
 6. po zakończeniu roku słuchacz otrzymuje wpis w indeksie przy wpłacie czesnego
VIII. Warunki wnoszenia opłat
 1. członek wstępując do SUTW wnosi opłatę wpisową w kwocie 30,00 zł na dany rok - określanej tzw. czesnym. Wysokość składki w roku Zarząd podaje w maju do wiadomości członków
 2. słuchacze zajęć z informatyki, .........., jogi i gimnastyki wnoszą opłaty pokrywające koszty ich organizacji
 3. brak wniesienia czesnego uniemożliwia słuchaczowi udział w zajęciach SUTW. Opłata nie podlega zwrotowi. Zapisanie sie po rozpoczęciu zajęć nie zwalnia od opłaty czesnego w terminie wnoszenia
 4. prawa słuchacza wygasają w przypadku:
  a) nie wniesienia opłat na nowy rok akademicki
   b) pisemnej rezygancji słuchacza
IX. Kontakty
 1. siedziba i biuro SUTW mieści sie w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Piłsudskiego w Działoszynie
 2. biuro jest czynne co drugi wtorek w godz. 17.00 - 19.00
 3. dyżury w biurze pełnią członkowie Zarządu w zakresie:
   a) przyjmowanie deklaracji członkowskich
   b) przyjmowanie składek
   c) wpisywanie uwag i zastrzeżeń do ksiegi dyżurów
X. Organizacja studiów
 1. cykl kształcenia w SUTW jest nieograniczony
 2. rok akademicki SUTW trwa od października do czerwca i składa się z II semestrówprzedzielonych przerwą międzysemestralną
 3. przerwa międzysemestralna uzalezniona jest od terminu świąt
 4. wykłady odbywają się w lokalach na terenie miasta Działoszyn
 5. zajęcia fakultatywne mogą odbywać się w innych miejscach podanych do wiadomości słuchaczy wcześniej lub w formie indywidualnych zawiadomień
 6. zajęcia SUTW odbywają się w następującym wymiarze czasu:
   a) wykłady dla wszystkich w co drugi wtorek każdego miesiąca
   b) zajęcia fakultatywne na poszczególnych fakultetach raz w tygodniu
XI. Warunki przyjęcia i studiowania
 1. przy zapisach w poczet słuchaczy SUTW kandydat zobowiazany jest do:
   a) okazania dowodu osobistego
   b) świadectwa ukończenia szkoły średniej
   c) wypełnienia deklaracji imiennej
   d) dostarczenie zdjęcia do indeksu
   e) dokonania wpłaty wpisowego

                                     Statut SUTW w DziałoszynieStowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Działoszynie
98-355 Działoszyn, ul. Józefa Piłsudskiego 21
NIP 5080093100 REGON 36742400
KRS NR 0000679219 tel. 514 679 818
Wróć do spisu treści